بررسی‌ها نشان می‌دهد نوسانات ارز در یک ماه منتهی به 14 مهرماه، اثر چندانی بر قیمت خوراکی‌ها نداشته است. بر اساس گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در هفته دوم مهرماه سال‌جاری، دو گروه سبزی‌های تازه و میوه‌های تازه تورم ماهانه بیشتر از بازدهی بازار ارز در مدت مشابه را داشته‌اند. بازدهی نرخ ارز در یک ماه منتهی به 14 مهرماه در حدود 7/ 1 درصد گزارش شده است. تورم گروه سبزی‌های تازه 9/ 6 درصد و تورم گروه میوه‌های تازه 2 درصد گزارش شده که بیشتر از بازدهی بازار ارز بوده است. در نتیجه می‌توان گفت نوسانات نرخ ارز بر بازار کالاهای خوراکی در کوتاه مدت اثر چندانی نداشته است.

Source: بانک و بیمه