شاهین ترکمندی

حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

دولت یازدهم به کار خود پایان داد. در حال حاضر صحبت از در پیش گرفتن اخذ مالیات از درآمد نفت مطرح شده و باید به این مهم بالید که سازمان امور مالیاتی توانسته با افزایش درآمد مالیات، وابستگی دولت به درآمد نفتی متزلزل را کاهش دهد. حال با روی کار آمدن دولت دوازدهم و وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی این سوال مطرح می‌شود که رویکرد وزارت متبوع و سازمان امور مالیاتی به مقوله مالیات چگونه خواهد بود و مهم‌تر از آن اینکه آیا با تغییر احتمالی رئیس سازمان امور مالیاتی، باید انتظار تغییر در دیدگاه‌های مالیاتی را داشته باشیم؟


Source: دنیای اقتصاد