بانک ملت در جهت ارج نهادن به مشتریان خود و دیگر مشتریان صنعت بانکی، جریانی اجتماعی فرهنگی با مفهوم احترام اجتماعی به راه انداخته است.

Source: بانک و بیمه