مدیرعامل بانک دی اعلام کرد: این بانک هم‌اکنون نزد اکثر کشورهای خارجی حساب داشته و روابط کارگزاری بانک دی با بانک‌های آنها برقرار است که به‌طور مستمر پیگیر توسعه روابط کارگزاری هستیم.

Source: بانک و بیمه