١١٠ دستگاه کانکس اسکان بیمه رازی به همراه لوازم زندگی درکرمانشاه مستقر شد.

Source: بانک و بیمه