روز گذشته خبری به نقل از یک نماینده مجلس منتشر شد که به اشتباه، مرجع تشخیص تروریسم در داخل کشور، شورای امنیت سازمان ملل خوانده شد، در حالی که در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تشخیص افراد یا سازمان‌های تروریستی کاملا در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی ایران قرار گرفته است.

Source: بانک و بیمه