روابط‌عمومی موسسه ملل اعلام کرد: آن دسته از مشتریان تعاونی وحدت که حرف اول نام خانوادگی آنان الف، ب، پ، ت، ث بوده، ملل‌کارت آنان به میزان مانده حساب شارژ و قابل‌برداشت است.روابط‌عمومی این موسسه اعلام کرده است: به اطلاع آن دسته از مشتریان تعاونی اعتبار منحله وحدت که بر اساس اطلاعیه شماره 4 کار احراز هویت آنان انجام و موفق به دریافت ملل‌کارت شده‌اند می‌رساند، کسانی که حرف اول نام خانوادگی آنان الف، ب، پ، ت، ث بوده، ملل‌کارت آنان به میزان مانده حساب شارژ و در شبکه بانکی قابل‌برداشت است.درخصوص سایر مشتریان نیز طبق اطلاعیه شماره4 اقدام خواهد شد.

Source: بانک و بیمه