برندگان اولین جشنواره عکاسی ریسک و ایمنی (شهریسک) با حضور دکتر سیدمحمد عباس زادگان مدیرعامل و سایر مدیران ارشد بیمه تجارت نو معرفی شدند. به گزارش روابط عمو‌می‌بیمه تجارت نو، توجه به مسوولیت‌های اجتماعی از اولویت‌های شرکت بیمه تجارت نو بوده و هست و این نکته در توسـعه پایدار، افزایش وفاداری و جلب اعتماد مشتریان تاثیر بسزایی دارد. بنابراین گزارش شرکت بیمه تجارت نو مرحله اول جشـنواره عکاسـی عمو‌می ‌شهریسک، با موضوع ریسک و ایمنی را در تیر1396 به مدت یک ماه در سطح کشور برگزار کرد.

Source: بانک و بیمه