تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هفت ماه ابتدایی امسال، 6/ 12 درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود. به گزارش بانک مرکزی، تاپایان مهر ماه 96، به بخش‌های اقتصادی مبلغ 6/ 313 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ 197 هزار میلیارد تومان است که معادل 8/ 62 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌شود. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماه سال‌جاری معادل 80 هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد ۱۵۳ هزار و ۴۶۸ فقره تسهیلات نیز به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 600 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.

Source: بانک و بیمه