بانک مرکزی، در آخرین لحظات کاری روز گذشته، آمار شاخص بهای تولید‌کننده در مهر ماه را منتشر کرد. بر این اساس رشد ماهانه شاخص بهای تولید‌کننده در مهرماه معادل 3/ 1 درصد بوده که رقم قابل‌توجهی برای این شاخص محسوب می شود. براساس این آمار، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ به‌میزان 9/ 8 درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6/ 11 درصد افزایش نشان می‌‌دهد. این شاخص در مهرماه ۱۳۹۶ به عدد 6/ 250 رسید که نسبت به ماه قبل 3/ 1 درصد افزایش داشته است.

Source: بانک و بیمه