اقتصاددانان براین باورند که برای کاهش بدهی‌های دولت و گشایش گره ترازنامه بانک‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط اقداماتی انجام داد. به اعتقاد این گروه، نخستین اقدام، پیش‌بینی کسری بودجه سال 1396 و متعهد ماندن به آن است که در نتیجه می‌توان به عدم‌استقراض غیربازارپذیر دولت از بانک‌ها و سایر وام‌دهندگان بالقوه امیدوار شد. به‌علاوه باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اوراق بهادارسازی مانده بدهی‌ها و ایفای به‌موقع تعهدات پیشین استفاده شود. همچنین طراحی و ابلاغ برنامه انتشار اوراق طی 6 ماه باقی‌مانده از سال 1396 و مدیریت متمرکز انتشار اوراق ازسوی وزارت اقتصاد نیز سبب افزایش نظم و یکپارچگی بازار بدهی خواهد شد.

Source: بانک و بیمه