محمدرضا صادقی‌مقدم

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

با توجه به تمامی متغیرهای حاکم بر اقتصاد ایران به‌صورت کل و عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه ایران شاید پیش‌بینی درباره روند بازار سرمایه در سال 1395 کاری پیچیده باشد و تا حدودی به پیشگویی شبیه شود. به منظور بررسی منطقی این مساله نیازمند آن هستیم، ابتدا مفروضات متعدد بیان و با توجه به این مفروضات سناریوهای پیش رو مورد بررسی قرار گیرند.
Source: دنیای اقتصاد