هفته‌نامه«تجارت‌فردا» در گفت‌وگویی با امیرحسین امین آزاد، نقل و انتقال سپرده‌ها را از نگاه قانونی بررسی کرده است. این صاحب نظر حوزه پولی و بانکی معتقد است از لحاظ قانونی امکان نقل و انتقال سپرده‌ها وجود ندارد؛ چراکه بستر قانونی این کار فراهم نشده است.

Source: بانک و بیمه