طی حکمی ازسوی محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن، مهدی احمدی به‌عنوان رئیس روابط عمومی ‌بانک مسکن منصوب شد. براساس این گزارش، این انتصاب به‌دلیل شایستگی و تجارب کاری مهدی احمدی در حوزه صف و ستاد و تعامل مطلوب وی با واحدهای اجرایی بانک مسکن در شعب انجام گرفت. مهدی احمدی پیش از این مدیر شعب بانک مسکن در آذربایجان غربی بود.

Source: بانک و بیمه