بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در هفته منتهی به 10 آذر ماه سال جاری از یازده گروه مواد خوراکی، تورم هفتگی 6 گروه معادل با صفر بود. به بیان دیگر، این گروه‌ها طی یک هفته بدون تغییر قیمت بودند. لبنیات، حبوب، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی؛ گروه‌های بدون تورم در هفته مورد بررسی بودند. همچنین از این 6 گروه، 4 گروه لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی، تورم صفر را در بازه ماهانه تکرار کردند. این آمارها نشان می‌دهد که در اکثر مواد خوراکی آرامش قیمتی حکمفرماست، اما در برخی از گروه‌ها مانند تخم‌مرغ و سبزی‌ها، نوسانات قیمتی قابل‌توجهی مشاهده می‌شود و به‌نظر می‌رسد عامل اصلی تورم گروه خوراکی‌ها در گزارش تورمی شاخص بهای مصرف‌کننده نیز این گروه‌ها هستند.

Source: بانک و بیمه