بانک مرکزی که بنا به قانون متولی ساماندهی صرافی ها و موسسات غیر مجاز است، مشخص نیست چه زمانی می خواهد به صورت اساسی با این معضل اقتصادی برخورد کند تا بازار ارز به صورت علمی و شفاف مدیریت شود.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت های مشخص بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و سیاست هایی که در این بانک اتخاذ می شود بسیار در مدیریت و یا نوسانات بازار مهم و تأثیر گذار است.
صرافی ها به دلیل اهمیت و نوع فعالیت شان در بازار ارز و بر اساس تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت و فعالیت شان تحت نظارت بانک مرکزی باشد
بانک مرکزی برای مدیریت بازار باید عملکرد موسسات مالی وصرافی ها را رصد و مدیریت کند لذا صرافی ها موظفند هر تراکنش مالی را در سامانه سنا (سامانه نظارت ارزی) ثبت تا بانک میزان حجم تراکنش ارز …
Source: اخبار صرافی ها