اميد شريفي

دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه بوعلي سينای همدان

انتخاب مسعود كرباسيان به وزارت اقتصاد كه از دولتمردان عمل‌گرا است و مديريت وي در گمرك جمهوري اسلامي با تلاش‌هايي جهت حركت به سوي دولت الكترونيك و مدرن همراه بوده است، نشان مي‌دهد كه انتظار تحول ساختار سنتي اقتصاد كشور و ايجاد بسترها و ساختارهاي جديد در وزارت اقتصاد و تغيير رويكردهاي سنتي به روش‌هاي كارآمد نوين از انتظارات رياست جمهور از وزير اقتصاد جديد است. اين وظيفه هرچند از نگاه مديريتي با پيروي از برخي اصول و قوانين قابليت تحقق دارد، اما بدون توجه به بسترهاي زمينه‌ساز رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌تواند دچار انحراف از اهداف اوليه خود شود. سامانه جامع گمرکی از مهم‌ترین اقدامات گمرک در سال‌های اخیر بوده و اصلاح قانون امور گمرکی و رویه‌هاي اجرايي لازم است كه در ارتباط با اين سامانه تعريف شود. اهمیت، حساسیت و وسعت عملکرد سامانه و عدم همکاری برخی مدیران میانی و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با سامانه و انگیزه‌های شخصی در ناکارآمد نشان دادن سامانه جامع از سوی دیگر باعث شده است تا متاسفانه سامانه‌ای که قاعدتا وسیله‌ای برای حصول به اهداف گمرک است، خود به هدف اصلي تبديل شود. البته به نظر مي‌رسيد رياست گمرك به اين جمع‌بندي رسيده بود كه اين سامانه ولو ناقص ولي بايد اجرايي شود تا دوران گذار سپري شده و در جريان اجرا برخي ايرادات مرتفع شود. در حال حاضر اساسا با توجه به منافع سامانه بحث بر سر بودن یا نبودن سامانه نیست، بلکه نحوه اجرای آن و عدم همكاري سازمان‌های همجوار و نبود زيرساخت و بستر مخابراتي و آموزش پرسنل و كاركنان و مراجعان از انتقاداتي است كه بر دوران اجرايي شدن سامانه وارد است.

Source: دنیای اقتصاد