بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فی‌مابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری‌مداری، طی بخشنامه‌ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان ازسوی بانک‌ها تاکید کرد.

Source: بانک و بیمه