موسس بانک و هلدینگ هندوجا از امکان حضور این بانک آنلاین در ایران خبر داد. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، موسس بانک و هلدینگ هندوجا گفت: در سوئیس ۳۰۰ بانک فعالیت می‌کردند، اما امروز این تعداد به ۱۲۰ رسیده و بانک‌های ضعیف تعطیل یا ادغام شدند.

Source: بانک و بیمه