براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی شاپرک، بانک ملت در سه ماه تابستان بیشترین سهم از مبلغ و تعداد تراکنش‌های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است.

Source: بانک و بیمه