مدیرعامل بانک‌گردشگری گفت: مجمع عمومی بانک گردشگری در روز پنج شنبه ۲۰ مهر ماه برگزار می‌شود.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، وی در جریان برگزاری چهارمین نشست مدیران ستاد و روسای شعب تهران با اشاره به آماده شدن صورت‌های مالی بانک و تایید آنها از طرف بانک مرکزی ادامه داد: با رعایت کامل انضباط مالی و دستورالعمل‌ها و تعیین تکلیف وصول مطالبات به‌ویژه در ماه‌های منتهی به پایان سال مالی می‌توان مجامع قانونی را به بهترین شکل برگزار کرد.رویکرد جوانگرایی در انتصابات، توجه به ارائه خدمات و افزایش درآمد کارمزدی و ضرورت همفکری دو سویه و خرد جمعی در ایجاد تحولات مثبت از دیگر حوزه‌های مورد تاکید مدیرعامل بانک گردشگری در این نشست بود.

Source: بانک و بیمه