دومین همایش آموزشی شعب صندوق تامین خسارت بدنی کشور در مشهد برگزار شد.

Source: بانک و بیمه