دنیای اقتصاد: بررسی‌های یک یادداشت پژوهشی نشان می‌دهد که باوجود بالا بودن میزان سرانه شعب بانکی و دستگاه‌های خودپرداز، نسبت به میانگین جهانی، جایگاه سطح توسعه‌یافتگی بازار مالی ایران از میان 138 کشور در رتبه 131 قرار داد. مطابق این بررسی‌ها، در‌حالی‌که در دنیا به ازای 100 هزار نفر، حدود 13 شعبه بانک تجاری وجود دارد، این رقم برای داخل کشور حدود 31 عدد است. همچنین براساس آمار جهانی تعداد دستگاه‌های خودپرداز به ازای هر 100 هزار نفر حدود 41 دستگاه بوده که این میزان در داخل کشور نیز حدود 67 دستگاه عنوان شده است. در این یادداشت دو دسته راهکار «میان‌مدت، بلندمدت» و «کوتاه‌مدت» برای ارتقای رتبه ایران در این رده‌بندی ارائه شده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک یادداشت پژوهشی با موضوع «اصلاح نظام بانکی پیش شرط بهبود کارآیی بازارهای مالی در اقتصاد ایران» پرداخته است. این یادداشت براساس آمارهای گزارش رقابت‌پذیری که در سال 17-2016 ازسوی مجمع اقتصاد در زمینه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی منتشر شده، تاکید می‌کند که جایگاه ایران از میان 138 کشور، جایگاه 131 را به خود اختصاص داده است. در این یادداشت، وضعیت برخی از متغیرهای پولی و بانکی در مقایسه با میزان آن در کشورهای دنیا و منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی، ازسوی علیرضا گرشاسبی تهیه و تنظیم شده است.

Source: بانک و بیمه