مدیرعامل بیمه حافظ درباره صحبت‌های رئیس‌کل بیمه مرکزی مبنی‌بر نقش صنعت بیمه در سطح بین‌المللی و پوشش ریسک‌های صادراتی گفت: بیمه حافظ فعالیت خود را در مناطق آزاد با پوشش ریسک‌های واردات و صادرات آغاز کرده است و باید سایر شرکت‌های بیمه نیز در این مسیر گام بردارند. عطایی درخصوص تخصصی شدن شرکت‌های بیمه در زمینه «بیمه عمر» خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی از ابتدا نظارت کاملی بر صورت‌های مالی بیمه نامه‌های عمر به‌دلیل ریسک بلندمدت آنها داشته است و شرکت‌های بیمه نیز باید حساب‌های بیمه عمر را به‌طور مستقل بازرسی کنند.

Source: بانک و بیمه