شرکت بیمه سامان برای چهارمین سال متوالی، موفق به دریافت تاییدیه توانگری مالی در سطح یک از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران شد.

Source: بانک و بیمه