با توجه به افزایش چشمگیر جاعلان در صدور بیمه‌نامه‌های جعلی و فاقد اعتبار یا عدم اعمال سوابق خسارتی رانندگان به هنگام تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی برخی از شرکت‌های بیمه گر، سامانه یکتا با هدف ثبت صحیح سوابق بیمه‌ای رانندگان طراحی شده است که بر اساس توافقات جدید شرکت‌های بیمه با بیمه مرکزی و به‌منظور کاهش میزان اشتباهات شرکت‌ها و نمایندگان‌شان در زمان صدور بیمه‌نامه است و هدف آن ثبت دقیق اطلاعات مربوط به خودرو، خصوصا پلاک ماشین و سوابق دریافت و پرداخت خسارت اتومبیل‌ها است. در این طرح کلیه بیمه‌نامه‌ها در هنگام صدور به بیمه مرکزی ارسال و کد دریافت می‌کنند. همزمان نیز کنترل‌های متعددی توسط بیمه مرکزی روی پیشنهاد بیمه‌نامه انجام می‌گیرد و در صورت نقص هر یک از موارد مورد نیاز از صدور بیمه‌نامه جلوگیری خواهد شد که برخی از مهم‌ترین این کنترل‌ها عبارتند از:

Source: بانک و بیمه