دوباره نرخ دلار از مرز ۴۱۰۰ تومان گذشت؛ نرخ هایی که چند زمان پیش هم صعود کرد و اگرچه برای دوران کوتاهی نیز به کمتر از ۳۹۰۰ تومان رسید، ولی دوباره همان گردید که بعضی قصد دارند.
Source: اخبار صرافی ها