دکتر رضا نقی‌زاده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ارتباط صنعت و دانشگاه وابسته به مولفه‌های متعددی است که هرکدام به نحوی در این رابطه اثر دارند. یکی از مولفه‌های مهم در ارتباط صحیح صنعت و دانشگاه، تعریف نظام مالی کارآ و جامع است. در تمامی تعاملات اقتصادی و کاری، وجود نظام‌های مالی کارآ موجب حرکت صحیح و پایدار می‌شود. در رابطه صنعت و دانشگاه سه مجموعه شرکت‌های صنعتی و تولیدی (مانند شرکت‌های بزرگ صنعتی، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی)، نهادهای دانشگاهی (مانند بخش‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فناور منشعب از دانشگاه) و نهادهای میانجی با هم همکاری و تعامل می‌کنند.


Source: دنیای اقتصاد