محبوبه ذاکری سهی
کارشناس حمل و نقل

حمل و نقل یکی از اهرم‌های توسعه کشور است در حالی که توسعه حمل و نقل، خود مستقیما از تحولات اجتماعی، صنعتی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. نگاهی جامع و فراگیر به توسعه پایدار حمل و نقل ضرورت و اهمیت دارد. تدوین طرح‌های جامع یا برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت حمل و نقل، با این نوع رویکرد به توسعه حمل و نقل صورت می‌گیرد. در صورت رعایت اصل جامعیت و رویکرد فرابخشی در تدوین این برنامه‌ها و طرح‌ها، می‌توان امیدوار بود که حمل و نقل، توسعه‌ای متناسب و هماهنگ با سایر بخش‌های صنعت و اقتصاد کشور داشته و علاوه بر پاسخگویی به تقاضای درون‌بخشی، در روند توسعه ملی نیز نقش مثبت و سازنده‌ای ایفا کند. حمل و نقل شهری به ویژه شهرهای بزرگ مانند تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست.


Source: دنیای اقتصاد