اونس فلز زرد با رشد 37/ 0درصدی روز دوشنبه به خط مقاومت 1277 دلاری رسید و نتوانست از این خط عبور کند. کاهش صبحگاهی ارزش فلز زرد، معلول افت شاخص مدیران‌خرید چینی‌ها در هر دو بخش کارخانه‌ای و غیرکارخانه‌ای بود.

Source: بانک و بیمه