اگرچه حساب های بانکی اجاره ای و چک های ضمانت به نام صادرکننده با حق واگذاری به غیر، هنوز استفاده می شود، ولی مسلما نگاه شرکت های حقوقی به این راهکارها به صورت بلندمدت نخواهد بود. به نظر می رسد بعد از تک نرخی شدن ارز بخش بیشتری از انتقال وجوه، ازسوی صرافی ها صورت خواهد گرفت. یک راهکار عملیاتی برای استفاده از منابع ارزی صرافی ها، تجمیع بخش اعتبارات بانک های تجاری و رسمی با شرکت های صرافی است. بخش اعتبارات بانک ها براساس اعتبارسنجی حرفه ای خود می توانند تسهیلات صرافی ها را تسهیل کنند. نقش بانک ها می تواند صرفا به صورت کارگزاری باشد و تضامین لازم را از مشتریان به نمایندگی از صرافی اخذ کند.به این وسیله صرافی ها در قالب حقوق مدنی در بازار پولی به صورت قانونی وارد بازار ارزی خواهند شد. در شرایطی که بانک ها به دنبال ارائه تسهیلات ارزی باشند، می توانند با تضامین خود به منابع ارزی صرافی ها دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب تقاضای ارزی، خود را با بازار بدهی ارزی بین المللی وفق خواهد داد. به رغم ریسک نوسان ارزی، اما بازار ارزی شرایط رقابتی تری برای فعالیت های اقتصادی به ارمغان می آورد.به هر صور …
Source: اخبار صرافی ها