در خبر واریز بیش از 852 میلیارد ریال خسارت ازسوی بیمه دانا منتشر شده در روزنامه مورخ 19مهرماه در صفحه 12، زمان واریز این رقم به حساب بیمه‌شدگان به اشتباه 9 ماهه سال درج شده بود حال آنکه این پرداخت خسارت 6 ماهه بوده است. به‌ این وسیله ضمن تصحیح خبر از خوانندگان پوزش می‌خواهیم.

Source: بانک و بیمه