آیین‌نامه اجرایی مبارزه با تامین مالی تروریسم رونمایی شد. براساس این آیین‌نامه، کلیه دستگاه‌های مشمول باید تمامی اطلاعات مالی مراجعین خود را تا 5 سال نگهداری کنند و در دسترس نهادهای نظارتی قرار دهند.

Source: بانک و بیمه