مدیرعامل بانک ایران زمین درخصوص شرایط جدید نظام بانکی گفت: یکی از ویژگی‌های شرایط جدید نظام بانکی حذف درآمد بانک‌ها از واسطه‌گری وجوه است یعنی بانک‌ها ضمن حفظ نقش خود در این خصوص، درآمدشان نتیجه واسطه‌گری وجوه نخواهد بود.

Source: بانک و بیمه