عليرضا ميرويسي

دانشجوی دكتراي روابط بين‌الملل دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

 

1- ضرورت تغيير ساختار سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يعني ايجاد ارتباط و پيوند مستقيم با نهادها و بنگاه‌هاي اقتصاي بين‌المللي و صنايع خارج از كشور به منظور بهبود كیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های داخلی و از همه مهم‌تر ظرفیت‌سازی و توانمندسازی نیروهای محلی است. ايفاي اين نقش به‌طور خاص با ايده تشكيل آژانس‌هاي ملي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان نهادي حقوقي و متولي تخصصي با ماموريت ويژه تشويق، بازاريابي و جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي در دنيا شكل گرفت. عمده مسووليت‌هاي اين آژانس‌ها تصويرسازي و ارائه تصوري مناسب از كشورشان در دنيا است؛ يعني تصوير مناسب از فضاي اقتصادي، فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه‌گذاري كشور متبوع را برعهده دارند.

Source: دنیای اقتصاد