جدیدترین گزارش «شاپرک» حکایت از انجام یک میلیارد و چهارصد میلیون تراکنش الکترونیکی به ارزش 153 هزار میلیارد تومان در کشور طی شهریورماه سال‌جاری دارد. ارزش اسمی این تراکنش‌ها در مقایسه با ماه آغازین سال در حدود 18 درصد و در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در حدود 27 درصد افزایش یافته است. حذف اثر تورم بر انبساط تراکنش‌های الکترونیکی نیز حکایت از رشد 6/ 10 درصدی ارزش واقعی تراکنش‌های الکترونیک در شهریورماه در مقایسه با فروردین‌ماه دارد. افزون بر این، مقایسه ارقام تجمعی نشان می‌دهد که ارزش واقعی این تراکنش‌ها در 6 ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود 5/ 13 درصد افزایش یافته است. اگرچه بخشی از انبساط ارزش حقیقی تراکنش‌های الکترونیکی به افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های پرداخت الکترونیک مربوط می‌شود، اما حذف اثر تسهیل دسترسی به ابزار پرداخت الکترونیک طی زمان نیز نشان می‌دهد که سرانه پرداخت الکترونیکی هر فرد ایرانی به‌عنوان شاخصی از مصرف خانوار، ضمن داشتن روند رو به رشد در 6 ماه نخست سال‌جاری، در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته در حدود 11 درصد رشد کرده است. تغییری که می‌توان آن را به منزله افزایش تقاضا و سیگنالی مبنی‌بر رونق اقتصادی تفسیر کرد.

Source: بانک و بیمه