شاخص S&P500 بازهم رکورد جدیدی ثبت کرد تا وجود حباب در بازار سهام آمریکا دوباره مورد تحلیل قرار گیرد. این شاخص صبح روز گذشته تا مرز 2600 واحدی پیش رفت. برخی کارشناسان خوش‌بینی بازار سهام نسبت به طرح کاهش مالیاتی را افراطی عنوان کردند. این دسته از تحلیلگران، کاهش مالیات شرکت‌ها از 35 به 20 درصد را بیشتر به سود شرکت‌های داخلی می‌دانند تا شرکت‌های چندملیتی که بیشتر صادرات این کشور را پوشش می‌دهند.

Source: بانک و بیمه