بررسی آیین‌نامه بازاریابی آنلاین در کارگروه تخصصی توسعه شبکه فروش پایان یافت و پیشنهادهای اصلاحی سندیکای بیمه‌گران در این‌خصوص به بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

Source: بانک و بیمه