وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحران جامعه امروز ایران شکاف مهارتی است، تاکید کرد: باید در جهت‌گیری‌های خود به سمت فقرزدایی برویم؛ چرا که فقر مهارتی و آدم‌های فقیر دو چالش اقتصاد ایران هستند و راه برون‌رفت از فقر و غلبه بر آن، تربیت افراد ماهر است.

Source: بانک و بیمه