جمعی از مدیران ارشد اُبِر بانک اتریش، ضمن بازدید از ساختمان مرکزی و آشنایی با پتانسیل‌های بانک دی، زمینه‌های گسترش تعاملات بین‌المللی و توسعه سطح روابط کارگزاری خود با بانک دی را بررسی کردند.

Source: بانک و بیمه