دنیای اقتصاد: بررسی‌های میدانی از روز نخست اجرایی شدن دستورالعمل 8 بندی حاکی از آن است که اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری به این بخشنامه پایبند بودند، اگرچه سه گروه از بانک‌ها، با روش‌هایی سعی می‌کردند که به‌نوعی راه فرار برای این دستورالعمل ایجاد کنند.

Source: بانک و بیمه