استفاده از بورس ارز در تعیین قیمت ارز موجب می شود که نوسانات موجود در بازار نقدی کمترین تأثیر را بر قیمت گذاری ارز داشته باشد و در عین حال از هدر رفت منابع در مراحل خرید اسکناس و انتقال آن به داخل کشور توسط بانک مرکزی جلوگیری شود.
چنانچه بیان شد یکی از اولویت های اصلی بازار ارز، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و قیمت گذاری شناور آن متناسب با عرضه و تقاضای واقعی در بازار است. اما در حال حاضر قیمت گذاری ارز در بازار داخلی به طور عمده در بازار نقدی انجام می شود و در چنین شرایطی، یکی از مهم ترین پیشنیاز های حرکت به سمت ارز تک نرخی تعیین مرجعی مناسب برای کشف قیمت عادلانه و شفاف در بازار است.
همچنین عنوان گردید که بانک مرکزی و صرافی ها نمی توانند مرجعی مناسب برای تعیین قیمت ارز در زمان تک نرخی بودن بازار ارز باشند؛ چراکه در این صورت نیز به دلیل لزوم حضور فعال بانک مرکزی باید عرضه ارز به صورت فیزیکی در بازار انجام شود و این باعث عدم امکان نظارت کافی بر سوداگری ارز و اثرپذیری قابل توجه قیمت از نوسانات تقاضای نقدی خواهد شد.
به گزارش مقاومتی نیوز نکته مهم و لازم در زمینه قیمت گذاری در …
Source: اخبار صرافی ها