فارس: یکی از نقاط گنگ موجود در آمار مربوط به متغیرهای پولی در نظر گرفتن رقمی بالغ‌بر 13 هزار و 670 میلیارد تومان از پایه پولی به‌عنوان افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید بود. پس از اعلام این آمار، این ابهام وجود داشت که با توجه به اجزای پایه پولی، چگونه ممکن است افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید، پایه پولی را هم افزایش دهد، چرا این اتفاق به این معنی است که موسسات، قبل از دریافت مجوز از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که چنین اتفاقی غیرممکن است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به این ابهام پاسخ داده است. به گفته مهدی‌زاده، قبل از افزودن آمار موسسات، دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی بود که پس از ساماندهی به سرفصل مربوط به پایه پولی منتقل شد.


Source: بانک و بیمه