مدیرعامل بانک ملت گفت: مسوولیت این بانک بزرگ، فقط یک مسوولیت درون سازمانی نیست؛ بلکه یک مسوولیت ملی است و اگر اتفاقی بیفتد هزاران مشکل به‌وجود خواهد آمد.

Source: بانک و بیمه