دزد میانسال برای تامین رد مال 30 میلیون تومانی به شاکیان خود با همدستی خواهرزاده اش از مشتریان بانک و صرافی ها سرقت می کرد.
Source: اخبار صرافی ها