امروز شنبه سیزدهم آبان ماه ۱۳۹۶در اولین روز هفته قیمت انواع سکه در صرافی ها با کاهش یافت.
Source: اخبار صرافی ها