امروزپنج شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶ قیمت انواع سکه در صرافی ها نسبت به روز گذشته بااندکی کاهش قیمت روبه رور شد.
Source: اخبار صرافی ها