بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در ماه میانی تابستان، با افزایش 4/ 2 درصدی نسبت به ماه پیشین به رقم 1366 هزار میلیارد تومان رسیده ‌است. مقایسه نرخ افزایش ماهانه این متغیر کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در یک‌ونیم سال گذشته، رشد ماهانه نقدینگی تنها تحت تاثیر عوامل فصلی در اسفند ماه گذشته بیشتر از مردادماه سال جاری بوده ‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در 5 ماه نخست سال جاری معادل 9 درصد و به میزان یک واحد درصد بیشتر از سرعت افزایش نقدینگی در بازه زمانی مشابه در سال گذشته رشد کرده‌ است. بررسی اجزای اثرگذار بر نقدینگی نشان می‌دهد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مهم‌ترین عامل انبساط نقدینگی چه در 5 ماه نخست سال جاری و چه در 12 ماه منتهی به مردادماه سال جاری بوده ‌است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 5 ماه نخست سال جاری حدود 11 درصد و در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری در حدود 2/ 20 درصد رشد کرده‌ است.

Source: بانک و بیمه