مدیرعامل بیمه حافظ با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، اطلاعات صورت‌های مالی میان دوره‌ای شرکت را شفاف کرد.عبدالرسول عطایی، مدیرعامل بیمه حافظ در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اطلاعات صورت‌های مالی میان دوره‌ای توضیحاتی را ارائه کرد.

Source: بانک و بیمه