در حالی در سال های اخیر برخی صرافی ها با مجوزی غیر از بانک مرکزی فعالیت کرده و با شکل گیری نوعی موازی کاری بر کنترل بازار ارز از سوی این بانک اثرگذار بودند که اخیرا با مکاتبات و توافقات انجام شده بین مراجع ذیربط، صرافی ها رسما از اتحادیه سکه و طلا جدا شده و نیز هیچ انجمنی حق قرار دادن رسته صرافی در عنوان و فعالیت خود را ندارد. بر این اساس مجوز صرافی ها تنها در اختیار بانک مرکزی است. به گزارش ایسنا، گر چه با توجه به صنفی بودن طلا و صرافی صنفی به نظر، خواسته های طرف های ذینفع بر قرار داشتن آنها در غالب …
Source: اخبار صرافی ها